When ordering QF Double Branches, specify Ø1, Ø2, Ø3, Ø4.

L1 = ( Ø2 x 2 ) + 236
L2 = ( Ø2 / 2 ) + 58
Ø3 must be smaller than or equal to Ø1
Ø2 must be smaller than or equal to Ø3
Ø4 must be smaller than or equal to Ø3

Brand: Category: Brands:

Description

When ordering QF Double Branches, specify Ø1, Ø2, Ø3, Ø4.

L1 = ( Ø2 x 2 ) + 236
L2 = ( Ø2 / 2 ) + 58
Ø3 must be smaller than or equal to Ø1
Ø2 must be smaller than or equal to Ø3
Ø4 must be smaller than or equal to Ø3